Usluge

Legal Advosory Group se fokusira na korporativno i poslovno pravo, pre svega na sledeće oblasti:

 • Pomoć klijentima u projektima spajanja i pripajanja pružajući im punu i kompletenu pravnu pomoć
 • Učestvovanje u pregovorima u ime klijenata i usmeravanje klijanata kroz ceo proces spajanja i pripajanja
 • Savetovanje klijenata u prodaji i kupovini imovine i udela i sačinjavanje sve nophodne dokumentacije kao i zastupanje klijenata pred svim državnim i administrativnom telima
 • Savetovanaje klijenata o složenom tržištu nekretnina u Srbiji preduzimajući sveobuhvatnu analizu lokacije za buduću investiciju
 • Sačinjavanja kupoprodajnih ugovora i prateće dokumntacije
 • Pomoć klijentima u dobijanju građevinskih i ostalih neophodnih dozvola
 • Pomoć klijentima u pronalaženju odgovarajuće lokacije za razvoj nepokretnosti
 • Sačinjavanje i pregled kratkoročnih i dugoročnih ugovora o zakupu
 • Upis prava vlasništva i drugih prava u katastar nepokretnosti
 • Kompletna pomoć pri osnivanju svih vrsta privrednih društava u Srbiji: društva sa ograničenom odgovornošću, akcionarska društva, ortačka društva ( uključujući pribavljanje pečata, poreskog identifikacionog broja i otvaranje računa u banci)
 • Naša kancelarija takođe savetuje klijente pri otvaranju predstavništava u Srbiji, povećanju/smanjenju osnivačkog kapitala, statusnim promenama, promeni zastupnika društva, promeni sedišta i naziva društva, itd.
 • Sastavljanje i pregled svih vrsta komercijalni i korporativnih ugovora
 • Sačinjavanje svih vrsta ugovora o radu
 • Sačinjavanje obaveznih pojedinačnih i opših akata koji regulišu prava i obaveze zaposlenih
 • Savetovanje u osetljivim stvarima u vezi radnih odnosa
 • Pomoć klijentima u stvaranju odgovarajuće strukture zaposlenih
 • Pribavljanje radnih dozvola za strane zaposlene
 • Savetovanje klijenata o opštim pravnim pitanjima o privatizaciji u Srbiji
 • Priprema neophodne dokumentacije za učestvovanje na javnim aukcijama i tenderima
 • Priprema Due Diligence izveštaja za potencijalne kupce u procesu privatizacije
 • Savetovanje domaćih i stranih klijenata u tenderskoj i aukcijskoj prodaji državnih preduzeća;
  • Pružanje saveta nakon postupka privatizacije
 • Zastupanje klijenata pred svim sudovima i drugim administrativnom telima u građanskim i privrednim sporovima
 • Priprema tužbi, žalbi, zahteva, podnesaka, itd.
 • Pomoć klijentima u pronalaženju prave i efikasne poreske strukture za njihov biznis
 • Obezbeđenje klijentima računovodstvenih i knjigovodstvenih usluga preko mreže naših spoljnih specijalizovanih partnera